Электротравматизм и его предотвращение: Электротравматизм и его предотвращения

Содержание

Электротравматизм и его предотвращения

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ

Мақалада электр жарақаттану, шығу тегінің негізгі себептері, сондай-ақ электрмен жабдықтаудың алдын алу туралы қарастырылады.

Түйін сөздер: травматизм, электрозақымданудың профилактикасы, электротравматизмның анализы

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

В статье рассматривается об электротравматизме, об основных причинах происхождения, а так же о профилактике электроснабжений.

Ключевые слова: травматизм, профилактика электропоражений, анализ электротравматизма

ELECTRIC INJURY AND ITS PREVENTION

The article deals with electrical injuries, the main causes of origin, as well as the prevention of electrical damage.

Keywords: injuries, prevention of electrical damage, analysis of electrical injuries.

Аннотация

Адам ойының дамуы біздің өмірімізді жеңілдететін түрлі құрылғылардың пайда болуына әкелді. Алайда, бұл қандай да бір шамада адамзатқа құрылғылардың келтірген зияны оның пайдасынан асып түсетін қауіпті шегіне жақындауға итермеледі. Электр қуаты өмірдің барлық заманауи процесінің қозғаушы күші болып табылады, онсыз көптеген өмірлік қажетті жүйелер болуы мүмкін емес. Дегенмен, көптеген адамдар өлімге ұшырап немесе электр қуатынан зақым алады. Сондықтан электр қуатымен жабдықтау мен электр қуатын дамытудың өзіндік даралығы электротравматизм болып табылады деген қорытынды жасауға болады.

Электр энергиясы өнеркәсіптің барлық саласында кеңінен қолданылады. Қазіргі өндіріс құрылғылары (машиналар, механизмдер, аспаптар) электр двигательдермен және жылыту құралдарымен жабдықталған. Кең көлемде қол электр саймандары пайдаланылады. Электр энергиясы пісіру, жарық беру тағы басқа қажеттерге жұмсалынады. Сонымен өндірісте электр энергиясымен азды – көпті болсын барлық қызметшілер байланысты болады. Электр энергиясын пайдалану адам еңбегін жеңілдетіп, оның өнімділігі мен сапасын арттырады. Бірақ білімсіздікпен, тәжірибесіздікбен пайдаланған жағдайда, электр тога адам денсаулығы мен өміріне үлкен қауіп туғызады. Тоқ соғу қауіпін жоғарлататын жағдай — адам өзінің сезім мүшелерімен электр қондырғыларында тоқтын бары- жоғын алдын ала айыра алмайды. Сондықтан тоқтын астында қалған қондырғыларға адам байқаусыз тиіскен жағдайда, оны электр тогы соғып, зақымдануы мүмкін. Электротравматизм электротравмалардың жиынтығын сипаттайтын құбылыс екені барлығымына мәлім. Электр жарақаттары жазатайым оқиғалардың жалпы санындағы елеулі үлесті құрайды. Бұл жүйеде адам объект болып табылады, электрқондырғы-зақымдау көзі, ал орта адамға да, электрқондырғысына да әсер етеді. Электр тогының зақымдануынан қорғаудың негізгі техникалық тәсілдері мен құралдары мыналар болып табылады: қорғаныстық жерге қосу; нөлдеу; қорғаныстық ажырату; жоғары кернеудің төмен желіге көшуінен қорғау; оқшаулауды профилактикалық сынау; қос оқшаулау; жеке қорғаныс құралдары; ескерту плакаттары мен жазулар; шағын кернеулерді қолдану.

Зертханалық жұмыстарды жүргізу кезіндегі және жалпы электр тогын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы, жалпы талаптар:

 1. (Студенттерге) Зертханадағы жұмысқа байланысты барлық студенттер жұмысты қауіпсіз орындау бойынша нұсқаулықтан өтуге міндетті, ол туралы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық журналына қол қояды.

 2. Электр қондырғысының сыртқы зақымдануының болмауын, бақылау, өлшеу және сигнал беру аспаптарының, тумблерлердің, ауыстырып қосқыштардың және т. б. болуын және жарамдылығын тексеру.

 3. Электр розеткалар мен ажыратқыштардың, электроварқыштың және жеткізуші электрокабельдің қақпақтарының бүтіндігіне көз жеткізу.

 4. Электрқондырғы корпусының жерге тұйықтау өткізгішінің бар-жоғына және бүтіндігіне көз жеткізу.

 5. Жеке қорғану құралдарының бар-жоғын және жарамдылығын, олардың сыртқы зақымдануының жоқтығын тексеру.

 6. Жұмыс орнын мұқият қарап, оны ретке келтіру, бөгде заттарды жинау.

Зертханалық және демонстрациялық тәжірибелер жасаудағы жеке – дара қауіпсіздік шаралары.

Экспериментальдық электр қондырғыларды құрастыруға пайдаланатын өткізгіштердің бөлік изоляциясының көзге түсетіндей ақауы болмау керек. Изоляциясы жоқ өткізгіштерді пайдалануға мүлдем болмайды. Өткізгіштер ұшталып сақтандырғыш қаппен жабылуы тиіс, ал қысқыштарында пластмассаға престелген жиырылмайтын бүркеншегі болуы қажет. Өлшеу кезінде приборларға, конденсаторларға, трансформаторларға, резисторларға және өткізгіштерге тиісуге тиыс салынады.Қондырғыны электр тізбегіне қосуда штепсельдік қосылыстар көп жағдайда бір фазалық және екі фазалық түйісуге мүмкіндік бермейді.

 1. Электр тізбегін құрастырған кезде өткізгіштердің қиылысуынан аулақ болыңдар, изоляциясы тозған өткізгіштерді және ашық типтес рубильниктерді пайдалану.

 2. Электр тізбегіне ток көзіне ең соңынан қосу. Тізбектегі кернеуді тек приборлармен немесе кернеу көрсеткішінен тексеруге болады.

 3. Изоляциясы жоқ, кернеуі бар тізбек элементіне тиіспеу тиіс.

 4. Жұмыс кезінде электр машиналарының айналып тұрған бөлшектеріне абайсызда қол тигізіп алмау керек.

 5. Изоляциялаушы сабы бар аспаптарды пайдалану.

 6. Жұмыс соңында электр көзін ағытыңдар, сонан соң электр тізбегін ажырату.

 7. Кернеуі бар электр қондырғыларында ақау байқалса, дереу электр тогының көзінен ағытып, бұл туралы мұғалімге хабарлау қажет.[1]

Соңғы онжылдықта электр тогы жарақатының айтарлықтай төмендеуіне қол жеткізілді. Осыған электр энергиясын қолдану кезінде құрылғы, техникалық пайдалану және жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін реттейтін бірыңғай ережелерді бекіту, өндірісте және тұрмыста электр жарақатының жағдайларын есепке алуды, тексеруді және талдауды жақсарту ықпал етті . Талдау нәтижелері бойынша шығарылатын өнеркәсіптік электр жабдығы мен электр аспабының сапасын жақсартуға бағытталған шараларды негізді түрде қабылдайды. Электр тогының қауіпті мәндері пайда болған кезде оқшаулаудың жай-күйін автоматты бақылау және қорғаныстық ажырату құрылғысы, сондай-ақ арнайы бұғаттайтын құрылғылар және т. б. практикаға барлық кеңірек енгізіледі.

Электр жарақаттары әртүрлі потенциалдары бар электрқондырғы элементтеріне жанасу нәтижесінде немесе потенциалы жер әлеуетінен ерекшеленетін, электрқондырғы элементтері арасында тікелей немесе жермен жанасып адам арасында электр доғасының пайда болуы нәтижесінде, сондай-ақ кернеудің әрекет етуі нәтижесінде кернеуге түседі. Адам денесі арқылы өтетін электр тогы организмнің жалпы тітіркенуін тудырады, оның түрі Ток күшіне тәуелді. Сәйкес тітіркенуді тудыратын токтың өте аз мәні бастапқы деп аталады . Адам 0,6 … 1,5 мА деңгейде 50 … 60 Гц жиіліктегі ауыспалы токтың әсерін сезе бастайды, бұл – сезілетін бастапқы ток, ол кезде қол саусақтарының жеңіл дірілі байқалады. Бастапқы жібермейтін ток қолдың бұлшық еттерінің тырысып қысқаруының пайда болуымен сипатталады, онда сым қысулы, адам өзін-өзі басқару қабілеттілігінен айрылады және өз бетімен босай алмайды. Бастапқы фибрилляциялық ток кезінде жүректің фибрилляциясы басталады-ретсіз, бейберекет, жүрек бұлшық еттерінің талшықтарының қысқаруы байқалады.
Жүректің біртұтастай қысқаруы тоқтап «насос» тәрізді қан айдау қызметі қабілетін жоғалтады, қан айналу тоқтап жүрек әлсірейді де тоқтайды. Жалпы электр жарақатының түрлері келесі улкен даралықтары тән:

  1. Адам қашықтықтан, арнайы құралдарсыз, кернеудің болуын анықтай алмайды, сондықтан токтың әрекеті әдетте кенеттен болып табылады және ағзаның қорғаныс реакциясы кернеуге түскеннен кейін ғана көрінеді;

  2. Адамның денесі арқылы өтетін Ток тек тоқ өткізгіш бөліктермен жанасу орындарында ғана емес, ағу жолында де, өте күшті тітіркендіргіш ретінде рефлекторлы, бүкіл ағзаға әсер етеді, бұл ағзаның өмірлік маңызды жүйелерінің — жүйке, жүрек-тамыр жүйелерінің, тыныс алудың және т. б. қызметінің бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.;

  3. Электр жарақаттары адамның ток өткізгіш бөліктеріне жанаспай — ақ болуы мүмкін-ток өткізгіш бөліктер арасында немесе ток өткізгіш бөліктер мен адам, жер арасында ауа аралығын сынаған кезде электр доғасының пайда болуы салдарынан;

  4. Тексеру, есепке алу және талдау, негізінен, ауыр электр жарақаттары мен өліммен аяқталған электр жарақаттары қол жетімді, бұл электротрдың алдын алуға теріс әсер етеді — адам қашықтықтан, арнайы құралдарсыз, кернеудің бар болуын анықтау, сондықтан токтың әсері әдетте кенеттен болып табылады және ағзаның қорғаныс реакциясы кернеуге тигеннен кейін ғана пайда болады. ;

  5. Адамның денесі арқылы өтетін Ток тек тоқ өткізгіш бөліктермен жанасу орындарында ғана емес, ағу жолында де, өте күшті тітіркендіргіш ретінде рефлекторлы, бүкіл ағзаға әсер етеді, бұл ағзаның өмірлік маңызды жүйелерінің — жүйке, жүрек-тамыр жүйелерінің, тыныс алудың және т. б. қызметінің бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.;

  6. Электр жарақаттары адамның ток өткізгіш бөліктеріне жанаспай — ақ болуы мүмкін-ток өткізгіш бөліктер арасында немесе ток өткізгіш бөліктер мен адам, жер арасында ауа аралығын сынаған кезде электр доғасының пайда болуы салдарынан;

  7. Тергеу, есепке алу және талдау, негізінен, ауыр электр жарақаттары мен өліммен аяқталған электр жарақаттары бар, бұл электр жарақаттарының алдын алуға теріс әсер етеді.[1] [2]

Статистикалық мәліметтерге қарағанда өндірісте электр тогы соғудан туатын сәтсіз оқиалардың ішінде шамамен 1 % қана болады, ал ажалды сәтсіз оқиғалардың ішінде тоқ соғу өлімі 40% дейін барады. Соныментоқ соғудан болған зақымдардың көпшілігі ауыр жағдайлармен аяқталады және тоқ соғуынан болған өлімді сәтсіз оқиғалардың 80% кернеуі төмен (30

Электр тогымен зақымдану көбінесе өндірісте жұмыс бабымен тоқпен жиі қатысатын қызметшілердің арасында кездеседі, олар электр слесарлар, электр пісірушілер, электр жөндеушілер, электр құралдармен жұмыс істейтін адамадр т.б. Электр жабдықтары пайдалану барысында тоқ соғып, зақымдану оқиғалары негізінлде қауіпсіздік техникасының ережелерін орындамаудың салдарынан пайда болады.

Электр тогынан пайда болған сәтсіз оқиғалардың себептері өте көп және әртүрлі болады. Олардың бастылары мыналар:

 • Тогы бар өткізгіштерде кездейсоқ тиісу.

 • Әншейінде тоқ болмайтын, бірақ кейбір жағдайларда тоқ пайда болатын, электр қондырғыларының бөлшектеріне тиісу.

 • Электр жабдықтардың ақаулығы.

 • Қорғаныш жержалғасының немесе автоматтық ажыратудың жоқтығы, не олардың нәтижелігінің төменділігі.

 • Тоқ өткізгіштер жүйісінің дұрыс есептелмегендігі

 • Электр монтаж және жөндеу жұмыстарын кернеу бар кезде және қорғану құралдарын пайдаланбау жүргізу.

 • Қызметшілердің келісімімен және жансақ әрекеттері

 • .Тоқ өткізгіш сым жерге түйісіп, жер бетіне адымдық кернеу пайда болу.

 • Жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігіне жеткілікті үйретілмегендігі және қауіпсіздік бақылау жұмыстарының нәтижесіздігі.

Бұл көрсетілген себептер барлық тоқ соғу жағдайларын түгел қамти алмайды, олар өте көп және әртүрлі болады. Тіпті тәжірибесі мол, еңбек стажы үлкен, квалификациясы биік жұмыскерлерде кездейсоқ тоқ соғып, зақымдануы мүмкін. Сондықтан өндірісте электр зақымдарын болдыртпау үшін барлық тиісті шараларды мұқият орындап отыру керек.

  Электр тоғының адам денесінен өткен кезде оған тигізетін әсері әртүрлі болады: термиялық (қыздыру), электролиздік, биологиялық, механикалық әсері. Бұл жағдайладда адам денесінің басты мүшелерінің (ми, жүрек, өкпе т.б.) жұмыс істеу әрекеті бұзылуы мүмкін.Термиялық әсер – денеден өткен тоқтың әсерінен нерв жүйесі, қан тамырлары, бұлшық еттері, сүйектер т.б. органдадың қызуынан және дененің кей жерлерінің күюінен тұрады. Электролиз әсері – электр тогының қанды, тұз ерітінділерін және басқа органикаық сұйық заттарды ерітіп, бұзуымен байланысты болады. Биологиялық әсері – дегеніміз электр тогының нерв жүйесіне әсерін тигізіп, дененің жанды ткандарын қоздырып, бұлшық еттерінің ерексіз дірілдеп, тартылуы болады. Бұл жағдайда жүрек пен өкпе еттері де тартылып, олардың жұмыс істеу әрекеттері бұзылады. Механикалық әсер – бұл бұлшық еттері үзіліп, жыртылып, сүйектер сынып т.б. жараланудан болады. Сонымен адам денесінен өткен электр тогының әсерінен организмде әртүрлі ауыр бұзылыстар болып, адам қатты зақымданып, өлім қаупі тууы мүмкін. Бұл көрсетілген электр тогының организмге тигізетін әртүрлі әсерін біріктіріп негізгі 2 топқа бөлуге болады: электр зақымдары және электр моққысы. Электр зақымдары дегеніміз дененің әр жерінде анық білінген жарақаттар, оларға жататын электр күйіктері, терінің металлдануы, электр офтальмиясы, механикалық зақымдар.Күйіктер денеден үлкен ток өткен жағдайда немесе тоқ өткізгішке тиіскенде электр дугасының әсерінен металл балқып, оның бөлшектері мен буы терінің астына кіруі мүмкін. Бұл жағдай пісіру жұмысы, рубильникті щиттан ажырату, тоқтың қысқа тұйықталу кезінде пайда болады. Элект офтальмиясы деп электр дугасының ультракүлгін сәулелерінің әсерінен көздің сыртқы шырышты қабығының қабынуын айтады.

Механикалық жарақаттар тоқтың әсерінің бұлшық еттерінің еріксіз қатты дірілдеп, тартылып, қысқаруынан болады. Бұл жағдайларда ет жыртылып, қан тамырлары үзілу, сүйек сыну, буындар орнынан шығу зақымдары пайда болады[4]

Электр соққысы деп тоқтың әсерінен дене еттерінің қозып, дірілдеп, еріксіз тартылуын айтады. Бұл жағдайда анық көрінетін жарақаттар болмайды, тек барлық организм біртұтас зақымданады, оның жұмыс істеу әрекеттері бұзылып, қан айналысу және дем алу процестері тоқтатылуы мүмкін.

Электр соққысының 4 дәрежесі болады:

1.     Адам естен танбайды, бұлшық еттері еріксіз дірілдеп, құрысып тартылады.

2.     адам естен танады, бұлшыұ еттері дірілдеп тартылады, бірақ жүрек пен өкпе жұмыс істейді.

3.     Адам есінен танып, жүрек пен өкпенің жұмыс істеу әрекеттері бұзылады.

4.     Клиникалық өлім (4-8 мин), қан айналысы және дем алу процесі тоқталады.

Клиникалық өлім кезінде адамның дем алысы, жүрек соғуы, организмнің ешқандай реакциясы болмайды. Бірақ организм әлі тірі болады. Осы кезде оған жедел медициналық көмек көрсетсе (жасанды тыныс алу, жүрек әрекетін қоздыру) оны тірілтуге болады. Ал егер бұл мерзімнен уақыт өткетсе, клиникалық өлім биологиялық өлімге айналып, адамды тірілтуге болмайды.

Электр тоғынан болған өлімнің себептері: дем алу және жүрек соғуы тоқталуы, жүрек фибрилляциясы, электр шогі. Фибрилляция дегеніміз жүректің ырықсыз, ретсіз соғуы болады. Бұл жағдайда жүрек қанды айдамай, қан айналысы тоқтап, асфикция болады.

Электр шогі деп денеден өткен тоқтың әсеріне жауап ретінде организмнің ауыр нерв рефлекаторлық реакциясын айтады. Бұл реакция қан айналысын, тыныс алысын, заттар алмасуын, т.б. қауіпті зиянды өзгерістер туғызады. [3]

Электр қуаты болмаса, қазіргі өмірімізді елестету қиын.Айтыңыздаршы қазіргі кезде жарықсыз және жылусыз, ұялы телефонсыз, электр қозғалтқышсыз, теледидарсыз және компьютерсіз қалай өмір сүруге болады? Сондықтан электр қуаты өміріміздің ең маңызды аспекттерінің бірі болғандықтан, электротравмалардың болуына жол бермей, оның тұтыну кезіндегі қауіпсіздік шараларын ескеріп пайдалануымыз керек.

Қорыта келгенде мен мақаламда өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Себебі, мен бұл мақаламен айтқым келгенді, барлығы білу керек ақпаратты барынша қолайлы және есте сақтарлықтай жазып жеткіздім деген үміттемін.

Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. [Электронныйресурс]. https://studref.com/315072/tehnika/tehnika_bezopasnosti#894

 2. [Электронныйресурс]. https://chem21.info/info/568283/

 3. Большая книга знаний для школьников от А до Я. – М.: Эксмо, 2011г.;

 4. Введение в электронику, В. Савенков, приложение к набору «Электроника для детей»;

МОБУ СОШ с. Аркадьевка — Профилактика электротравматизма

Электроэнергия заняла настолько прочное место в нашей жизни, что сейчас обойтись без нее просто невозможно. Она наш незаменимый помощник. Энергообъекты, такие как трансформаторные подстанции, высоковольтные линии электропередачи, находятся рядом с нами и в городе, и за городом. Без использования бытовых электроприборов мы не можем обойтись в современном мире. К сожалению, реальность такова, что довольно просто попасть в опасную ситуацию, не все представляют опасность электрического тока. Особенно это касается детей школьного возраста.

Причиной электротравм у детей, как правило, является незнание элементарных правил безопасного поведения вблизи энергообъектов и банальное любопытство, а нередко и халатность взрослых.

Ежегодно в России фиксируются случаи электротравматизма среди несовершеннолетних и сторонних лиц:

23 мая 2017 года в с. Белоярово Мазановского района ученик 5 класса, поднявшись на крышу трансформаторного пункта был поражен электрическим током, в результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 кВ;

25 августа 2017 года в г. Шимановск подросток, при попытке достать мяч через проем между поверхностью земли и конструкцией, проник внутрь трансформаторного отсека трансформаторного пункта. В результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 кВ, мальчик был поражен электрическим током. От полученных травм ребенок скончался;

12 октября 2018 года группа подростков, проживающих в пгт. Магдагачи, играли, бегая вокруг ЗТП-10/0,4 кВ. Трое подростков (в т.ч. пострадавший), открыв входную дверь РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ,  забежали в отсек РУ-10 кВ. Пострадавший, прячась за элементы оборудования ячейки № 2, приблизился к токоведущим частям выключателя нагрузки ВН-10 кВ, находящимся под рабочим напряжением, на недопустимое расстояние и в результате возникшей электродуги получил электротравму;

11 апреля 2020 года в 16:13 в результате проникновения на территорию огороженной ПС 35/10 кВ «Новотроицкое» и подъема на КРУН 10 кВ получил смертельную травму подросток, 2008 года рождения.

Представителями СП филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» «Восточные ЭС» периодически проводятся занятия с учителями и учащимися школ по соблюдению правил электробезопасности как на улице, так и в быту.

Но, несмотря на всю проводимую работу по разъяснению об опасности электрического тока и его воздействия на организм человека, имеют место случаи травмирования сторонних лиц, в том числе подростков и детей.

Энергетики МОЭСК проводят активную работу по профилактике электротравматизма среди населения

30.10.2009

 

26 октября в рамках реализации проекта по предупреждению детского электротравматизма, специалисты Наро-Фоминского района электрических сетей (РЭС) филиала ОАО «МОЭСК» — Западные электрические сети успешно провели открытый урок с привлечением журналистов местного телевидения. Более 130 ребят вместе с педагогами средней школы № 3 города Наро-Фоминска познакомились с правилами по Электробезопасности. 


О них им подробно рассказал начальник Наро-Фоминского РЭС – Николай Николаевич Лосенков. В ходе урока Николай Николаевич особое внимание ребят и учителей уделил потенциальной опасности, которую хранит в себе электрический ток. Каждому ученику энергетики выдали плакаты, демонстрирующие основные правила поведения вблизи энергообъектов. По окончании познавательной беседы ребята получили возможность рассмотреть экипировку специалиста-энергетика. Школяры с удовольствием примеряли диэлектрические перчатки и защитный шлем.  

Открытый урок с привлечением местных СМИ позволил энергетикам еще раз напомнить родителям и педагогам о необходимости планомерной работы в данном направлении. «Сегодня на уроке на 130 грамотных в вопросах электробезопасности людей стало больше! Мы постарались в доступной форме ребятам объяснить, что в «игре» с электричеством побеждает не сильнейший – сила противника в доказательстве не нуждается, а побеждает тот, кто здраво мыслит и взвешивает свои поступки» — сказал Николай Лосенков присутствовавшим журналистам ТРК «Наро-Фоминск».


Работа по предотвращению травматизма и гибели людей на объектах электроэнергетики является первоочередным и приоритетным направлением социальной политики всей Компании. Так с апреля этого года через средства массовой информации на западе Подмосковья вышли ряд публикаций на эту тему. Есть и другие примеры проведения мероприятий, направленных на профилактику электротравматизма среди населения. Несколько дней назад энергетики Волоколамского района электрических сетей (ВРЭС) для учителей Волоколамского, Шаховского и Лотошинского районов провели семинары под названием «Безопасная сила электричества». Свыше 50 педагогов смогли ознакомиться с мероприятиями, проводимыми специалистами Волоколамского РЭС, по предупреждению детского электротравматизма и получить исчерпывающую информацию по его профилактике. Этот успешный опыт общения энергетиков с преподавателями уже готовы перенять и другие специалисты Отдела охраны труда филиала. Педагоги согласились, что психологические особенности детского и подросткового возраста таковы, что нередко виновники печальных событий не осознают той опасности, которую таит в себе электричество. Причиной чрезвычайных происшествий с участием детей становится, как правило, незнание элементарных правил безопасного поведения и банальное любопытство, а нередко и халатность взрослых. Электричество невидимо, без запаха и цвета. Его нельзя обнаружить без специальных технических приборов, поэтому оно чрезвычайно опасно. Не случайно, что на всех энергообъектах филиала Западные электрические сети размещены предупреждающие знаки: «Стой! Высокое напряжение!», «Не влезай! Убьёт!». 


Все мероприятия по электробезопасности в учебных заведениях, проводимые специалистами Московской объединенной электросетевой компании – не разовая акция! Ведь сегодняшние мальчишки и девчонки – это наше будущее! И именно им жить в бурно развивающем мегаполисе. В дальнейшем энергетики Западных электрических сетей продолжат свою работу по профилактике электротравматизма среди населения.

Проведение семинара по электробезопасности для московских педагогов

12 сентября ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») совместно с Департаментом образования г. Москвы организовали обучающий семинар для педагогов на тему методики проведения уроков по электробезопасности. В мероприятии приняли участие около 40 представителей межрайонных советов директоров образовательных организаций, ответственных за профилактику детского травматизма.

«Нас с энергетиками объединяет общая цель – сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. Опыт и профессионализм московских педагогов помогут в донесении важной темы соблюдения правил электробезопасности до детей и их родителей», – отметил советник дирекции Департамента образования г. Москвы Константин Глебов.

В ходе занятия до участников была доведена информация о проблеме детского электротравматизма и продемонстрирована работа электросетевой компании по его предотвращению. Специалисты МОЭСК рассказали об опасности, которую таит в себе электричество, а также о необходимости предупреждения несчастных случаев на энергообъектах и формирования у детей культуры безопасного обращения с электричеством. Выступления представителей энергокомпании сопровождалось конкретными примерами несчастных случаев, произошедших с гражданами по причине незнания элементарных правил электробезопасности.

Специалисты компании презентовали педагогам аудио, видео и печатные материалы, методические рекомендации для проведения уроков, размещенные на сайте компании в разделе «Специальные проекты» — «Доброе электричество – детям» http://www.moesk.ru/spec_projects/dobroe-elektrichestvo-detyam/. Данные материалы разработаны энергетиками на основе опыта работы со школьниками. Они помогают при самостоятельном проведении уроков по электробезопасности для любых возрастных групп учащихся.

«Проведение семинаров для педагогов наряду с уроками по электробезопасности в образовательных учреждениях позволяет МОЭСК охватить более широкую аудиторию и увеличить эффективность профилактической работы по предотвращению случаев детского электротравматизма», — подчеркнул директор департамента производственной безопасности ПАО «МОЭСК» Игорь Макуха.

Сотрудничество энергетиков и педагогов будет продолжено. До конца сентября специалисты МОЭСК примут участие еще в двух семинарах для столичных учителей, где также расскажут о методах преподавания правил электробезопасности.

В Белгородэнерго подписано межведомственное соглашение о профилактике электротравматизма

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» переподписано межведомственное соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере профилактики электротравматизма среди населения региона. Готовность к более тесному сотрудничеству с энергетиками выразили ГУ МЧС России и УМВД РФ по Белгородской области, региональный департамент образования, департамент внутренней и кадровой политики и Верхне-Донское управление Ростехнадзора – ведомства, заинтересованные в проведении целенаправленной и системной работы по предотвращению несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса региона.

Стороны сошлись во мнении, что главным инструментом борьбы за жизни белгородцев должна стать разъяснительная работа, а консолидация усилий позволит систематизировать накопленный опыт, расширить его и использовать в дальнейшей практике.

В частности, больше внимания планируется уделить вопросам «электрограмотности» населения, особенно детей. Занятиями по электробезопасности будут охвачены не только школы, детские сады, но и вузы, ссузы области. Отдельную разъяснительную работу договорились вести с трудными подростками, традиционно попадающими в группу риска, социально неблагополучными гражданами и лицами, нарушившими федеральное законодательство в сфере охранных зон ЛЭП.

Нормы использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон, подробно описаны в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. Несанкционированное строительство, земляные, погрузо-разгрузочные и другие работы являются одной из самых частых причин поражения людей электрическим током. А учитывая, что электротравматизм почти всегда приводит к тяжелым травмам и смертельным случаям, информирование и совместное противодействие нарушениям охранных зон повысит уровень безопасности жителей региона и значительно сократит риск возникновения несчастных случаев.

Напомним, впервые соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере профилактики электротравматизма было подписано в 2014 году между филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго», региональным департаментом образования, ГУ МЧС России и УМВД РФ по Белгородской области. В этом году инициативу поддержали еще два ведомства: департамент внутренней и кадровой политики области и Верхне-Донское управление Ростехнадзора.

Главные новости от «Ъ-Черноземье» на

Профилактика электротравматизма на производстве

Если Вы идете по заводскому цеху и видите пролитое моторное масло, то знаете, что его нужно как можно быстрее очистить, чтобы предотвратить проскальзывание и возможную аварию. Вы следите за тем, чтобы сотрудники носили средства индивидуальной защиты (СИЗ), и оформляете документы, чтобы в случае травмы сотрудника обеспечить незамедлительное реагирование. Вы используете все усилия и организаторские способности для обеспечения безопасности сотрудников. Но вы не замечаете электричество.

Невидимые, молчаливые, потенциально смертельно опасные электроприборы и проводка окружают нас.  А какие шаги вы предприняли для предотвращения случаев с электротравматизма на вашем заводе или складе? Возможно, вы заказали электрофизические измерения, провели инструктаж, но что можно сделать еще?

Конечно, у вас есть оборудование для контроля тока и потребления электричества. Но электрические опасности являются причиной самых травмоопасных и смертельных несчастных случаев. Вероятно, вы предприняли некоторые меры по предотвращению электрических опасностей. Однако, правда в том, что вы не можете быть везде одновременно — особенно при работе на крупном заводе или складе — и вам нужно, чтобы ваши сотрудники действовали самостоятельно, отслеживая опасности, связанные с электричеством, и сообщая о том, что они находят.

Что могут делать ваши сотрудники?

Поощряйте сотрудников следовать инструкциям. Соответствующие предупреждающие знаки, наклейки и плакаты будут в значительной степени препятствовать работе сотрудников с опасным или неисправным оборудованием или входу в электроопасные зоны. Только сертифицированные, обученные специалисты должны проникать в зоны высокого напряжения.

Информировать сотрудников о том, что представляет наибольшую опасность. Обучайте своих сотрудников, чтобы они знали, какие провода могут представлять опасность электротравматизма. Каждый сотрудник должен постоянно следить за открытыми проводами, так как некоторые из них могут создать риск электрического воздействия.

Кроме того, убедитесь, что они знают о автоматических выключателях, их местоположении и способах работы с ними. Часто при работе с неисправным оборудованием электрики демонтируют автоматические выключатели в целях собственной безопасности. Убедитесь, что ваши сотрудники знают, как и зачем удаляются автоматические выключатели, чтобы случайно не заменить автоматический выключатель, если кто-то подвергается риску.

Что можно сделать для защиты от электрических опасностей на работе?

Необходимо сотрудничать с экспертами. Убедитесь, что вы нанимаете уважаемых электриков и прислушиваетесь к их советам. Некоторые электрики будут утверждать, что ситуация безопасна, чтобы получить выгоду или ускорить работу. Проконсультируйтесь и заключите договор с надежными специалистами-электриками о проведении частых проверок вашей электросистемы. Если у вас в штате есть электромонтеры – отправьте их на обучение.

Оставайтесь в курсе. Станьте экспертом, когда речь идет об электробезопасности и профилактике на вашем рабочем месте. С таким количеством удобных руководств по электробезопасности на рабочем месте и учебных ресурсов, вы можете сделать себя более ценным для компании и вашего отдела кадров, ознакомившись с распространенными опасными электрическими ситуациями и важными профилактическими мерами.

Полезные статьи

Электротравматизм при рыбной ловле Бобруйск — Новости


Рыбалка – любимый вид отдыха и увлечения многих людей. Но этот отдых и увлечение может представлять реальную опасность для жизни и здоровья, потому что вблизи водоемов нередко проходят воздушные линии электропередачи.

Так, 22 апреля 2021 года ученик ГУО «Ходосовская средняя школа» Мстиславского района занимался рыбной ловлей на озере рядом с населенным пунктом Гуторовщина вблизи воздушной линии электропередачи напряжением 110 киловольт. При смене места рыбной ловли пострадавший шел по берегу озера, с разложенной удочкой (углепластиковое удилище длиной 7 м). При перемещении через поросль поднял удочку, чтобы не запутать леску и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу воздушной линии электропередачи. В результате чего попал под действие электрического тока и на нем загорелась одежда, при этом получил термические ожоги III степени 70 % тела.
Опасность электричества в том, что порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями, риск поражения возникает при приближении к ним на недопустимое расстояние. В распоряжении рыбаков в настоящее время имеется большое разнообразие удилищ, длина которых может достигать 12 метров, изготовленных из современных синтетических токопроводящих материалов, и представляющих реальную опасность при ловле рыбы в охранной зоне линий электропередачи. На самих удилищах размещены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи воздушных линий электропередачи.
Человек, коснувшись токоведущих частей или оголенных проводов, находящихся под напряжением, оказывается включенным в электрическую цепь. Под воздействием напряжения через его тело протекает электрический ток. Он нарушает нормальную работу нервной системы, из-за чего возникают судороги, прекращается дыхание и останавливается сердце.
При поражении человека электрическим током умейте оказать пострадавшему первую помощь, заключающуюся в первую очередь в быстром освобождении его от действия электрического тока и проведения реанимационных действий. При необходимо срочно вызвать врача. При оказании первой помощи дорога каждая секунда. Чем больше времени человек находится под действием тока, тем меньше шансов на его спасение.
Для предотвращения несчастных случаев от поражения электрическим током при осуществлении рыбной ловли необходимо следовать следующим правилам:
Будьте внимательными и осторожными при выборе места для ловли рыбы, чтобы во время ловли не зацепить или приблизиться на недопустимое расстояние удочкой или леской электрические провода.
Избегайте опасных участков, где высоковольтные линии электропередачи проходят рядом с водоемами.
Не ловите рыбу в местах, обозначенных  знаками, предупреждающими об опасности поражения электрическим током.
Не проходите с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, этого может быть достаточно, чтобы попасть под напряжение.

Филиал Госэнергонадзора по Могилевской области

­

Поражение электрическим током: первая помощь — Mayo Clinic

Опасность поражения электрическим током зависит от типа тока, величины напряжения, от того, как ток проходит по телу, от общего состояния здоровья человека и от того, как быстро с ним обращаются.

Поражение электрическим током может вызвать ожоги или не оставить видимых следов на коже. В любом случае электрический ток, проходящий через тело, может вызвать внутреннее повреждение, остановку сердца или другие травмы. При определенных обстоятельствах даже небольшое количество электричества может быть фатальным.

Когда обращаться к врачу

Человек, получивший травму в результате контакта с электричеством, должен быть осмотрен врачом.

Осторожно

 • Не прикасайтесь к пострадавшему, если он все еще находится в контакте с электрическим током.
 • Позвоните в службу 911 или на местный номер службы экстренной помощи, если источником ожога является провод высокого напряжения или молния. Не приближайтесь к высоковольтным проводам, пока не отключите питание. Воздушные линии электропередач обычно не изолированы.Держитесь на расстоянии не менее 20 футов (около 6 метров) — дальше, если провода прыгают и искры.
 • Не перемещайте человека с поражением электрическим током, если он или она не находится в непосредственной опасности.

Когда обращаться за неотложной помощью

Позвоните в службу 911 или на местный номер службы экстренной помощи, если пострадавший получит:

 • Сильные ожоги
 • Путаница
 • Затрудненное дыхание
 • Проблемы с сердечным ритмом (аритмии)
 • Остановка сердца
 • Мышечные боли и сокращения
 • Изъятия
 • Потеря сознания

Примите следующие меры во время ожидания медицинской помощи:

 • По возможности выключите источник электричества.В противном случае переместите источник подальше от вас и человека, используя сухой непроводящий предмет из картона, пластика или дерева.
 • Начните СЛР, если у человека нет признаков кровообращения, таких как дыхание, кашель или движение.
 • Постарайтесь предотвратить переохлаждение раненого.
 • Наложите повязку. Накройте все обожженные участки стерильной марлевой повязкой, если таковая имеется, или чистой тканью. Не используйте одеяло или полотенце, потому что свободные волокна могут прилипнуть к ожогам.
14 июля 2020 Показать ссылки
 1. Первая помощь при поражении электрическим током. Американский институт профилактической медицины. http://www.healthy.net/Health/Article/First_Aid_for_Electric_Shock/1490. Проверено 22 января 2018 г.
 2. Электротравмы. Руководство Merck Professional Version. https://www.merckmanuals.com/professional/injuries-poisoning/electrical-and-lightning-injuries/electrical-injuries. Проверено 22 января 2018 г.
 3. AskMayoExpert. Электротравма. Рочестер, Миннесота.: Фонд Мэйо медицинского образования и исследований; 2015.
 4. Kermott, CA, et al., Eds. Неотложная и неотложная помощь. В: Руководство клиники Мэйо по уходу за собой. 7-е изд. Рочестер, Миннесота: Фонд Мейо медицинского образования и исследований; 2017.
 5. Аварийные ситуации от А до Я: поражение электрическим током. Американский колледж врачей скорой помощи. http://www.emergencycareforyou.org/Emergency-101/Emergencies-A-Z/Electrical-Injury-Shock/. Проверено 22 января 2018 г.
 6. Электротравмы.Руководство Merck Professional Version. https://www.merckmanuals.com/professional/injuries-poisoning/burns. Проверено 22 января 2018 г.

Продукты и услуги

 1. Книга: Руководство Mayo Clinic по воспитанию здорового ребенка

.

10 советов по предотвращению поражения электрическим током на кухне

Отмечая 100-летие нашей деятельности в 2015 году, мы вступаем в новый век приверженности своим страхователям.Наша миссия — защитить средства к существованию наших страхователей, и, как говорится, унция профилактики стоит фунта лечения. В соответствии с этой темой мы отметим 100-летие нашего бизнеса 100 важными советами, которые помогут выявлять, оценивать и предотвращать опасности, которые могут привести к финансовым потерям или травмам, в годовой серии блогов «Безопасность с обществом».

Поражение электрическим током — частая причина травм на кухне. Электричество в сочетании с мокрыми полами, влажными поверхностями для приготовления пищи и оборудованием для мытья посуды может представлять серьезную опасность.

Следующие опасности могут вызвать поражение электрическим током:

 • Поврежденные или изношенные электрические шнуры
 • Оборудование и приборы с ненадлежащей или неисправной проводкой
 • Использование влажной ткани для очистки вблизи источников электричества

Чтобы предотвратить поражение электрическим током, вам следует:

 1. Не переключайте автоматический выключатель как переключатель включения и выключения. Это может привести к повреждению выключателя.
 2. Убедитесь, что все сотрудники знают, как отключить питание в аварийной ситуации.
 3. При работе со шнурами или вилками всегда используйте сухие руки.
 4. Потяните за вилку, а не за шнур, чтобы отсоединить ее от розетки.
 5. Если шнур мокрый или вы стоите в воде, выньте шнур из воды. Не включайте его в розетку.
 6. Не прокладывайте шнуры по пешеходным дорожкам. Это может повредить шнур.
 7. Напомните персоналу сообщать обо всех возможных проблемах.
 8. Не трогайте шнур или вилку с оголенной проводкой; поврежденный шнур следует выбросить.Беритесь только за изолированную часть вилки или шнура.
 9. В случае сомнений попросите квалифицированного электрика оценить электропроводку, розетки и выключатели на кухне, чтобы убедиться, что система подходит для влажных сред.
 10. Во влажной среде используйте только шнуры с прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI).

Щелкните здесь, чтобы получить полезные раздаточные материалы по борьбе с опасностями поражения электрическим током на кухне, которыми можно поделиться со своими сотрудниками.

Наша группа по контролю рисков готова помочь вам в обеспечении безопасности и здоровья.Узнайте больше об этом совместном и консультативном партнерстве, а также об эксклюзивных ресурсах по безопасности, разработанных для обеспечения безопасности и прибыльности вашего рабочего места.

Электрические травмы — StatPearls — Книжная полка NCBI

Непрерывное образование

Электрические травмы — сложная форма травм, которая часто связана с высокой заболеваемостью и смертностью. Тяжесть травм зависит от типа тока, напряжения и сопротивления.В этом упражнении будет рассмотрена патофизиология электрических ожогов и объяснена роль межпрофессиональной группы в оценке и лечении этих сложных пациентов.

Цели:

 • Объясните разницу между переменным и постоянным током, а также различные картины травм, наблюдаемые при использовании обоих.

 • Определите потенциальные немедленные и долгосрочные осложнения, связанные с электротравмами.

 • Опишите правильный способ оценки и лечения пациентов с электротравмами.

 • Обобщите важность использования межпрофессиональной команды системного подхода к интенсивной терапии при ведении пациентов с электротравмами.

Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

Введение

Электрические травмы, относительно распространенная форма механических травм, могут возникать в результате удара молнии, низкого или высокого напряжения и часто связаны с высокой заболеваемостью и смертностью. Почти все поражения электрическим током случаются случайно, и их часто можно предотвратить.Если не со смертельным исходом, повреждение, связанное с поражением электрическим током, может привести к дисфункции нескольких тканей или органов. [1] [2] [3] [4]

Существует четыре основных типа поражения электрическим током: вспышка, пламя, молния и истинное поражение. Вспышки, вызванные вспышкой дуги, обычно связаны с поверхностными ожогами, поскольку электрический ток не проходит через кожу. Поражение пламенем происходит, когда вспышка дуги зажигает одежду человека, и в этих случаях электрический ток может проходить или не проходить через кожу.Травмы от молнии, связанные с чрезвычайно короткой, но очень высокой электрической энергией, связаны с электрическим током, протекающим через все тело человека. Истинные электрические травмы связаны с тем, что человек становится частью электрической цепи. В этих случаях обычно находят место входа и выхода.

Этиология

Человек может получить в домашних условиях электротравму, например, удар от небольшого прибора, удлинителя или розетки, что очень редко связано с какими-либо серьезными травмами или осложнениями.Дети могут получить травму из-за низкого напряжения без потери сознания или остановки при укусе или жевании электрического шнура. Взрослые могут получить аналогичные травмы при работе с домашней или офисной техникой или электрическими цепями. Электрический ток низкого напряжения может привести к серьезным травмам, как и ток высокого напряжения, в зависимости от продолжительности воздействия (например, при длительной мышечной тетании), размера человека и площади поперечного сечения, соприкасающейся с телом. источник электричества. [5] [6] [7] [8]

По крайней мере половина всех случаев поражения электрическим током на рабочем месте происходит в результате контакта с линиями электропередачи и около четверти — в результате воздействия электрических машин или инструментов.

Эпидемиология

В США ежегодно умирает около 1000 человек в результате поражения электрическим током. Из них примерно 400 вызваны поражениями электрическим током, вызванными высоким напряжением, а от молнии — от 50 до 300.

Также ежегодно происходит не менее 30 000 случаев поражения электрическим током без смертельного исхода. Ежегодно примерно 5% всех госпитализаций в ожоговые отделения в США происходят в результате электротравм.

Примерно 20% всех электрических травм приходится на детей.Заболеваемость наиболее высока у детей ясельного возраста и подростков.

У взрослых эти травмы чаще всего возникают на рабочем месте и являются четвертой ведущей причиной травматической смерти на рабочем месте), тогда как у детей электрические травмы чаще всего возникают дома.

Патофизиология

Поток электронов через проводящий материал вниз по градиенту потенциала от высокой до низкой концентрации генерирует электричество. Градиент потенциала или разница между высокой и низкой концентрацией электронов представляет собой напряжение и может изменяться в зависимости от источника электрического тока.Электрические травмы можно разделить на травмы, вызванные низким или высоким напряжением, при этом может использоваться порог от 500 до 100 В. Это считается высоким. Электроэнергия в домашних условиях в США установлена ​​на уровне 110 В, хотя для некоторых мощных электроприборов может быть установлено напряжение до 240 В. Для сравнения, промышленные и высоковольтные линии электропередач могут иметь напряжение более 100000 В. (I) описывает количество энергии (объем электронов), текущее вниз по градиенту потенциала, и измеряется в амперах (A).Он описывает количество энергии, которое проходит через тело пострадавшего в результате поражения электрическим током. Люди различаются по величине максимального тока, который они могут выдержать при прикосновении, но при этом могут отпустить источник электричества до индукции мышечной тетании.

Сопротивление (R) — это мера того, как материал уменьшает количество электрического потока, проходящего через него, измеряется в омах. В организме сопротивление варьируется между тканями в зависимости от уровня воды и присутствующих электролитов.Самая высокая концентрация электролитов и воды (и, следовательно, самое низкое сопротивление) обнаруживается в кровеносных сосудах, нейронах и мышцах. По этой причине они являются отличными проводниками электричества в организме. Кости, жир и кожа, напротив, являются плохими проводниками электричества (с высоким сопротивлением). Сопротивление кожи также увеличивается с увеличением толщины, сухости и ороговения. Влажные слизистые оболочки или отверстия в коже (например, проколы, разрывы или ссадины), напротив, обладают меньшим сопротивлением.

Ткани с наивысшим сопротивлением, как правило, больше всего страдают от поражения электрическим током. Высокое сопротивление кожи вызовет рассеяние большего количества энергии на уровне кожи, что приведет к ожогам кожи, тем самым снизив уровень внутреннего повреждения. С другой стороны, низкое сопротивление кожи может привести к менее очевидному повреждению кожи или к полному отсутствию повреждения кожи, в то время как большее количество электрической энергии передается внутренним тканям. По этой причине степень внешних ожогов на коже не предсказывает уровень повреждений, которые будут обнаружены внутри, равно как и полное отсутствие внешних ожогов не предсказывает полное отсутствие внутренних электрических повреждений.

Сопротивление самих внутренних тканей дополнительно определяет уровень встречающегося повреждения. Дополнительным фактором, который следует учитывать, является плотность тока, которая определяется площадью поперечного сечения конкретной ткани. Например, когда электрическая энергия проходит по руке, которая в основном состоит из тканей с низким сопротивлением, таких как мышцы, нервы, кровеносные сосуды, плотность тока относительно низкая и постоянная на всем протяжении. Это верно до тех пор, пока электрическая энергия не достигнет суставов (например,g., локоть, запястье, пальцы), где большая часть площади поперечного сечения состоит из тканей с более высоким сопротивлением (например, костей, сухожилий) и меньшего количества тканей с низким сопротивлением. Следовательно, в суставах электрическая энергия больше фокусируется на меньшем количестве тканей с низким сопротивлением, и по этой причине эти типы тканей, как правило, больше всего травмируются в суставах по всему телу.

Другими определяющими факторами поражения электрическим током по всему телу являются источник (то есть точка входа) и земля (т.е., точка выхода) тока. Наиболее распространенным источником является рука, за которой следует голова, а наиболее распространенным источником обычно является ступня. Любой ток, проходящий через голову, может привести к повреждению центральной нервной системы (ЦНС). Чаще всего поражается сердце, если ток проходит из руки в ногу или из руки в руку по телу, и это может привести к потенциально смертельной аритмии.

Закон Ома описывает взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением, так что напряжение прямо пропорционально току, а косвенно пропорционально сопротивлению.

Степень поражения электрическим током, которому подвергается человек, можно предсказать с помощью факторов Кувенховена, включая тип тока, силу тока, продолжительность воздействия, сопротивление тела и путь, по которому ток проходит в теле, в дополнение к напряженности электрического поля. .

Тип тока относится к переменному току (AC) или постоянному току (DC). Переменный ток, который присутствует в бытовых электрических розетках (обычно от 50 до 60 Гц; низкая частота), ритмично меняет направление, в то время как постоянный ток, который присутствует в большинстве батарей, постоянно течет в одном направлении.Большинство кардиовертеров и дефибрилляторов также используют постоянный ток.

Чем выше ток и напряжение, связанные с переменным или постоянным током, тем больше будет электрическое повреждение. Ток высокого напряжения (от 500 В до 1000 В) обычно приводит к глубоким ожогам, тогда как ток низкого напряжения (от 110 В до 120 В) с большей вероятностью вызывает тетанию.

Мышечная тетания обычно возникает в ответ на электрическую стимуляцию с частотой от 40 Гц до 110 Гц, в диапазоне, в котором существует большинство бытовых токов.Если это сокращение мышц происходит в руке, сокращение сгибателей заставит пострадавшего схватить источник и продлить контакт с источником электричества.

Большинство людей могут воспринимать электрическую энергию при прикосновении с силой тока в 1 миллиампер (мА). Под отпускным током понимается величина тока (сила тока), которая все еще позволяет человеку высвободить источник, даже если сокращение мышц вызвано. Допустимая сила тока для каждого человека (отпускаемый ток) варьируется в зависимости от его или ее размера (т.е., мышечная масса и вес). Например, средний мужчина весом 70 кг будет иметь отпускной ток примерно 75 мА для постоянного тока и 15 мА для переменного тока. Большинство детей могут переносить отпускаемый ток от 3 мА до 5 мА, что намного ниже, чем ток, генерируемый большинством автоматических выключателей (электрический выключатель, предназначенный для прерывания электрического тока при превышении электрического тока), который можно найти в доме. .

В основном частота переменного тока определяет влияние, которое он оказывает на организм. Низкочастотный переменный ток имеет тенденцию вызывать тетанию (длительное сокращение мышц), затрудняя для пострадавшего высвобождение источника тока, тем самым увеличивая продолжительность воздействия.По этой причине низкочастотный переменный ток часто может быть более опасным, чем высокочастотный. В общем, переменный ток также примерно в три-пять раз более опасен, чем постоянный ток равного напряжения и тока. Кроме того, постоянный ток вызывает только одну судорогу или сокращение, обычно отталкивая человека от источника электричества.

Наконец, при определении уровня повреждения тканей необходимо учитывать напряженность электрического поля. Напряженность поля определяется на основе величины встречающегося напряжения в дополнение к размеру области, с которой оно соприкасается.Например, очень высокое напряжение, которое соприкасается с большей площадью поверхности, может иметь напряженность поля, равную или, возможно, даже меньшую, чем гораздо меньшее напряжение, соприкасающееся с гораздо меньшей площадью поверхности. По этой причине травмы от низкого напряжения (распространяются на меньшую площадь) часто могут приводить к тому же ущербу, что и травмы от высокого напряжения (распространяются на большую площадь).

Низкая напряженность электрического поля вызывает немедленное неприятное ощущение («шок»), которое не приведет к серьезным травмам.С другой стороны, высокая напряженность электрического поля имеет тенденцию приводить к электрохимическому или термическому повреждению пораженных тканей с риском возникновения коагуляции белка, коагуляционного некроза, гемолиза, тромбоза, отрыва мышц или сухожилий или обезвоживания. Помимо самого поражения электрическим током, повреждение с высокой напряженностью электрического поля может привести к массивному отеку тканей (например, вторичному по отношению к тромбозу, закупорке сосудов и отеку мышц, вторичному по отношению к повреждению), что потенциально может привести к синдрому компартмента.Обезвоживание (связанное с гиповолемией и гипотонией) также может возникать в результате отека ткани. Тяжелое мышечное повреждение может привести к рабдомиолизу, миоглобинурии и дополнительным электролитным нарушениям. В совокупности эти последствия подвергают людей очень высокому риску острого повреждения почек.

Потенциальные долгосрочные последствия электрических повреждений могут включать неврологические (например, невропатию, судороги, обмороки, шум в ушах, парестезии, слабость, потерю равновесия, плохую координацию или атаксию походки), психологические (например, невропатия, судороги, обмороки, шум в ушах, парестезии, слабость, потеря равновесия, плохая координация или атаксия походки)g., проблемы с памятью или вниманием, раздражительность, депрессия или посттравматический стресс), глазные (например, катаракта) или физические (например, боль, усталость, контрактуры, мышечные спазмы, зуд, головные боли, лихорадка или ночная потливость, а также уменьшение диапазона движения или скованности в суставах) нарушения.

Анамнез и физические данные

Человек, перенесший электрическую травму, может предъявлять различные жалобы или проблемы, в том числе сердечную аритмию или остановку, остановку дыхания, кому, тупую травму или различные ожоги.Некоторые пациенты могут жаловаться на периодические неприятные ощущения без видимого физического повреждения, в то время как другие могут жаловаться на сильную боль и явное повреждение тканей. Независимо от состояния пациента, очень важно определить подробности об источнике поражения электрическим током (например, высокое и низкое напряжение, переменное или постоянное напряжение), длительности контакта и любой травме, которая могла возникнуть в результате.

Пациенты, перенесшие низковольтную травму переменного тока, могут иметь только поверхностные ожоги или, наоборот, многие разрушительные травмы при длительном контакте и / или мышечной тетании.Повреждения, вызванные низким напряжением переменного тока, могут потенциально привести к остановке сердца или дыхания, аритмиям (например, фибрилляции желудочков) или судорогам, которые не проходят незамеченными. По этой причине поражение электрическим током следует рассматривать как дифференциал для любого пациента, который поступил или недавно перенес остановку. Кроме того, важно получить как можно больше информации о поражении электрическим током от любых свидетелей или сотрудников службы экстренной медицинской помощи, чтобы правильно направить лечение.

Травмы, вызванные высоковольтным переменным током, с большей вероятностью приведут к очень разрушительным термическим ожогам.Очень редко пациенты, перенесшие травму от высокого напряжения переменного тока, сопровождаются потерей сознания или остановкой. При таких обстоятельствах практикующий должен, опять же, попытаться получить как можно больше информации о травме от свидетелей или связанного с ними медицинского персонала.

Независимо от жалобы или степени поражения электрическим током, все пациенты должны пройти тщательный медицинский осмотр для оценки полной степени повреждения. В целом заболеваемость низковольтными травмами выше, чем высоковольтными.

Фибрилляция желудочков, например, может возникнуть при воздействии напряжения от 50 до 120 мА (то есть ниже самого высокого доступного тока в большинстве домашних хозяйств). Помимо аритмий и других электрических нарушений, электрические травмы также могут напрямую повредить сердечные миоциты. Следовательно, в результате этого повреждения у пациентов могут возникать отсроченные аритмии (например, синусовая тахикардия или преждевременные сокращения желудочков). Однако электрические травмы, приводящие к долгосрочным сердечным осложнениям, встречаются редко.

Если путь электрического тока через тело проходит через грудную клетку, существует риск паралича мышц грудной стенки и сопутствующей остановки дыхания. Однако, в отличие от сердечных миоцитов, легочная ткань является плохим проводником электричества и поэтому редко подвергается прямым электрическим повреждениям.

Повреждение кожи, вызванное поражением электрическим током, часто является наиболее разрушительным из сопутствующих повреждений (вторичным только по отношению к сердечным осложнениям). Ожоги могут казаться незначительными, несмотря на серьезные внутренние травмы (например,g., как и при электротермических ожогах под высоким напряжением), которые могут потребовать интервенционной хирургии (например, ампутации или фасциотомии). Ожоги, как правило, наиболее тяжелые в точке контакта с источником (вход) и на земле (выход), при этом серьезность любых оставшихся травм в значительной степени зависит от интенсивности и продолжительности контакта с источником.

Электрическая дуга — это форма электрического разряда, который возникает между двумя электродами, когда электрический ток ионизирует газы, присутствующие в воздухе. Этот тип тока, также известный как плазма, ток, который проходит через среду, обычно не проводит ток, имеет самую высокую плотность тока и часто светится.Хотя в природе электрические дуги возникают в форме молнии, это также тип электрического тока, который можно использовать в промышленности (например, сварка, плазменная резка, люминесцентное освещение). Нежелательные дуги могут также возникать в результате неправильно установленных автоматических выключателей, переключателей или точек электрического контакта. Если человек получил ожог электрической дугой, вероятно, будут повреждения кожи в точках контакта источника и заземления. Эти поражения обычно имеют центр, похожий на сухой пергаментную бумагу, окруженный ободком скопления.По расположению этих ран можно определить вероятный путь дуги через тело. Электрическая дуга может также вызвать электротермические ожоги, ожоги вспышкой или пламенем в дополнение к электрическим ожогам; поэтому у пораженных людей могут наблюдаться различные раны.

Мгновенные ожоги возникают, когда человек находится в непосредственной близости от тепла, выделяемого электрической дугой, и это тепло может достигать более 50000 C.

Мгновенные ожоги могут проходить через тело, как дуговое ожог, или, в зависимости от пути дуга; вспышка может проходить только по поверхности кожи, вызывая диффузные поверхностные или частичные ожоги без каких-либо внутренних повреждений.

Педиатрические пациенты могут получить ожоги полости рта в результате укуса или сосания электрического провода или прибора. Электрическая дуга часто образуется между одной стороной рта и другой, в результате чего может быть поражение orbicularis oris мышцы или потенциальная деформация губы, если ожог пересекает оральную комиссуру, которая является углами рта. В течение двух-трех дней может возникнуть значительный отек, а также образование струпа. Если струп затрагивает губную артерию, может возникнуть сильное кровотечение, когда струп отпадет через две-три недели.Таким образом, за этими пациентами следует внимательно наблюдать и получать адекватное последующее наблюдение у ожоговых специалистов и хирургов-стоматологов или пластических хирургов.

Вторичная тупая травма в результате поражения электрическим током может привести к травмам опорно-двигательного аппарата или головы, включая травмы барабанной перепонки, шейного отдела позвоночника или лица, а также возможное последующее неврологическое повреждение. Пациенты должны быть тщательно обследованы на предмет любых признаков надвигающегося компартмент-синдрома (например, кольцевых ожогов, сосудистых аномалий и любых неврологических или моторных дисфункций).Консультация хирурга должна быть получена как можно раньше, чтобы избежать дальнейших осложнений (например, тяжелого компартмент-синдрома, требующего ампутации).

Оценка

К пострадавшим от электротравмы следует обращаться как к травмированным, так и к сердечным пациентам. Все взрослые пациенты, перенесшие электрическую травму, должны получить электрокардиограмму (ЭКГ) и мониторинг сердца. Длительное наблюдение рекомендуется для любого пациента, у которого есть боль в груди, отклонения на ЭКГ, известный трансторакальный путь электрического повреждения, остановка сердца, потеря сознания или известный сердечный анамнез.У большинства пациентов, у которых при первоначальной оценке не было серьезных травм или сердечных аномалий, вряд ли разовьются какие-либо сердечные аномалии через 24–48 часов. [9] [10] [11] [12]

Как правило, пациенты с нормальной ЭКГ, перенесшие низковольтное электрическое повреждение, без каких-либо сердечных жалоб или сердечного анамнеза, могут быть безопасно выписаны домой после тщательного медицинского осмотра. . Точно так же дети, которые подвергаются воздействию электрического тока низкого напряжения, без каких-либо серьезных травм или ранее существовавшего сердечного анамнеза, могут быть выписаны после тщательного медицинского осмотра.

Лабораторные исследования, которые следует рассмотреть у любого пациента, перенесшего электрическую травму, включают полный анализ крови (CBC), полную метаболическую панель, включая оценку уровней электролитов и креатинина, общий анализ мочи, миоглобина сыворотки (если анализ мочи выявляет миоглобинурию) и артериальный анализ газов крови, если у пациента наблюдается рабдомиолиз или требуется респираторная поддержка. Также следует оценить уровни креатинкиназы (КК), особенно при подозрении на рабдомиолиз.Также следует оценить уровни креатинкиназы-MB (CK-MB) и тропонина, если есть подозрение, что путь электрического тока проходит через грудную клетку, если пациент жалуется на боль в груди или если на ЭКГ отмечаются какие-либо отклонения, такие как аритмия или признаки ишемии.

Визуализирующие исследования также могут быть рассмотрены в зависимости от типа травмы и связанных жалоб. Рентгенограмма грудной клетки необходима для любого пациента, у которого наблюдается остановка сердца или дыхания, боль в груди, одышка, гипоксия, падение или тупая травма или требуется сердечно-легочная реанимация (СЛР).Компьютерная томография (КТ) головы необходима любому пациенту с измененным психическим статусом, известной травмой головы, потерей сознания, судорогами или любыми очаговыми неврологическими нарушениями. В дополнение к компьютерной томографии головы, этих пациентов следует иммобилизовать в шейном отделе позвоночника, и также можно рассмотреть возможность визуализации шейного отдела позвоночника (может не быть оправданным для пациента без очаговых неврологических нарушений, без изменений психического статуса или без значительных изменений). травма, повреждение).

Важно отметить, что тяжесть электрического повреждения не связана со степенью внешних ожогов на теле человека, поэтому отсутствие внешнего ожога не означает отсутствие электрического повреждения внутренних тканей.Поэтому некоторым пациентам может потребоваться дополнительная компьютерная томография или ультразвуковая визуализация в зависимости от пути электрического тока через тело для оценки любых повреждений внутренних тканей (выбор метода визуализации зависит от исследуемой ткани).

Наконец, высокое или продолжительное электрическое воздействие низкого напряжения может привести к повреждению тканей, что потребует фасциотомии. При таких обстоятельствах следует как можно скорее получить консультацию хирурга; так как быстрая фасциотомия может помочь избежать дальнейших осложнений, таких как ампутация.

Лечение / ведение

По прибытии в отделение неотложной помощи пациенты, которые испытали электрическую травму, должны быть стабилизированы и обеспечены как респираторная, так и сердечно-сосудистая поддержка по мере необходимости (в соответствии с усовершенствованной сердечно-сосудистой системой жизнеобеспечения [ACLS] и расширенной системой жизнеобеспечения после травм [ATLS] ] протоколы). Сердечный мониторинг следует начинать у всех пациентов, перенесших что-либо большее, чем незначительный низковольтный ожог.

Любому пациенту с ожогами лица или полости рта, гипоксией, респираторным дистрессом, потерей сознания или другими проблемами, приводящими к затруднениям в защите дыхательных путей или поддержанию проходимости дыхательных путей, следует обеспечить кислородную защиту и защиту дыхательных путей (например,г., вентиляция, интубация, крикотиротомия).

В зависимости от типа травмы или травмы пациенту может потребоваться иммобилизация шейного или спинного мозга. Первичная оценка травматических повреждений (например, пневмоторакса, переломов) должна быть проведена как можно скорее. После первичной оценки любому пациенту со значительными ожогами или подозрением на рабдомиолиз (миоглобинурию) следует провести жидкостную реанимацию (с целевым диурезом от 0,5 мл / кг / ч до 1 мл / кг / ч).Осмотический диуретик (маннитол), петлевой диуретик (фуросемид) или подщелачивание мочи (с титрованием бикарбоната натрия) также могут быть использованы, если необходим дополнительный диурез.

Внутривенный (IV) доступ должен быть обеспечен всем взрослым пациентам, перенесшим электрическую травму. Если имеется значительная травма, остановка сердца или дыхания или потеря сознания, следует рассмотреть возможность использования центрального внутривенного доступа.

Следует начать надлежащее лечение ожогов, включая вакцинацию против столбняка, если необходимо, и надлежащее наложение шин и / или перевязки после тщательного обследования сосудов нервной системы.

Любой пациент, у которого возникла остановка сердца или дыхания, потеря сознания, боль в груди, гипоксия, аритмия, значительная травма или ожоги, или обнаруженные отклонения на ЭКГ, должен быть госпитализирован для дальнейшего лечения. За этим может дополнительно последовать перевод в ожоговый или реабилитационный центр, если это необходимо.

Наконец, следует как можно скорее рассмотреть вопрос о консультациях со специалистами по травмам и / или интенсивной терапии, хирургами и ортопедами, чтобы избежать каких-либо осложнений или необратимых повреждений.

Перед выпиской пациентов следует проинформировать о потенциальных источниках воздействия и рисков на рабочем месте и в домашних условиях, в дополнение к любым потенциальным долгосрочным последствиям их электрических травм (например, неврологических, психологических или физических) и запланировать последующее наблюдение по мере необходимости. .

Улучшение результатов команды здравоохранения

Диагностика и лечение электротравмы лучше всего проводить с помощью межпрофессиональной группы, в которую входят врач отделения неотложной помощи, радиолог, хирург, травматолог, анестезиолог и специалист по ожогам.В зависимости от серьезности травмы может потребоваться сначала выполнить протокол жизнеобеспечения при расширенной травме. Сердечный мониторинг следует начинать у всех пациентов, перенесших что-либо большее, чем незначительный низковольтный ожог.

Любому пациенту с ожогами лица или полости рта, гипоксией, респираторным дистрессом, потерей сознания или другими проблемами, приводящими к затруднениям в защите дыхательных путей или поддержанию проходимости дыхательных путей, следует обеспечить кислородную защиту и защиту дыхательных путей (например, вентиляцию, интубацию, крикотиротомию).Все пациенты, у которых развилась остановка дыхания или сердца, нуждаются в госпитализации. Консультации со специалистами по травмам и / или интенсивной терапии, хирургами и ортопедами следует рассматривать как можно скорее, чтобы избежать каких-либо осложнений или необратимых повреждений. [13]

Перед выпиской пациентов следует проинформировать о потенциальных источниках воздействия и рисков на рабочем месте и в домашних условиях, в дополнение к любым потенциальным долгосрочным последствиям их электрических травм (например, неврологических, психологических или физических) и запланировать последующее наблюдение по мере необходимости. .

Дополнительное образование / Контрольные вопросы

Ссылки

1.
Бернхэм Т., Хилгенхерст Дж., Маккормик З.Л. Ожог кожи второй степени от радиочастотной заземляющей площадки: отчет о болезни и обзор стратегий снижения рисков. PM R. 2019 Октябрь; 11 (10): 1139-1142. [PubMed: 30746904]
2.
Ким М.С., Ли С.Г., Ким Дж.Й., Кан М.И. Макулопатия от случайного воздействия сварочной дуги. BMJ Case Rep. 3 февраля 2019 г .; 12 (2) [Бесплатная статья PMC: PMC6366800] [PubMed: 30718265]
3.
Carrano FM, Iezzi L, Melis M, Quaresima S, Gaspari AL, Di Lorenzo N. Чехол для хирургического инструмента для предотвращения термических травм во время лапароскопических операций. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 30 января 2019 г .; [PubMed: 30698493]
4.
Lovaglio AC, Socolovsky M, Di Masi G, Bonilla G. Лечение невропатической боли после травмы периферического нерва и плечевого сплетения. Neurol India. 2019 январь-февраль; 67 (приложение): S32-S37. [PubMed: 30688230]
5.
Триведи Т.К., Лю С., Антонио АЛМ, Уитон Н., Крегер В., Яп А., Шригер Д., Элмор Дж.Травмы, связанные с использованием электрического самоката стоя. JAMA Netw Open. 2019 Январь 04; 2 (1): e187381. [Бесплатная статья PMC: PMC6484536] [PubMed: 30681711]
6.
Даскал Ю., Бейкер А., Дудкевич М., Кессель Б. [ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 2019 Янв; 158 (1): 65-69. [PubMed: 30663297]
7.
Бейли М.Э., Сагираджу ХКР, Машреки С.Р., Аламгир Х. Эпидемиология и исходы ожоговых травм в центре третичной ожоговой помощи в Бангладеш.Бернс. 2019 июн; 45 (4): 957-963. [PubMed: 30612889]
8.
Фон Кауз С., Хербст С.И., Уэди С.А. Ретроспективный обзор смертельных случаев поражения электрическим током в Tygerberg Forensic Pathology Services, Кейптаун, Южная Африка, за 5-летний период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. S Afr Med J. 2018 ноябрь 26; 108 (12): 1042-1045 . [PubMed: 30606289]
,
, 9.
,
, Павлик А.М., Лампарт А, Стефан Ф.П., Бингиссер Р., Умменхофер В., Никель CH. Исходы электротравм в отделении неотложной помощи: 10-летнее ретроспективное исследование.Eur J Emerg Med. 2016 декабрь; 23 (6): 448-454. [PubMed: 25969345]
10.
Дэвис С., Энгельн А., Джонсон Э.Л., Макинтош С.Е., Зафрен К., Ислас А.А., Макстей С., Смит В.Р., Кушинг Т., Медицинское общество дикой природы. Практические рекомендации Общества дикой природы по профилактике и лечению повреждений от молнии: обновление 2014 г. Wilderness Environ Med. 2014 декабрь; 25 (4 доп.): S86-95. [PubMed: 25498265]
11.
Gentges J, Schieche C. Электрические травмы в отделении неотложной помощи: обзор, основанный на фактах.Emerg Med Pract. 2018 ноя; 20 (11): 1-20. [PubMed: 30358379]
12.
Ли Д.Х., Десаи М.Дж., Гаугер Э.М. Электрические травмы кисти и верхней конечности. J Am Acad Orthop Surg. 01 января 2019; 27 (1): e1-e8. [PubMed: 30278017]
13.
Гилле Дж., Шмидт Т., Драгу А., Эмих Д., Гильберт-Кариус П., Кремер Т., Рафф Т., Райхельт Б., Сиафлиакис А., Симерс Ф., Стин М., Страк М.Ф. Электрическая травма — двухцентровый анализ характеристик пациента, терапевтических особенностей и предикторов исхода.Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 31 мая 2018; 26 (1): 43. [Бесплатная статья PMC: PMC5984367] [PubMed: 29855384]

Механизмы детской электротравмы. Новое значение для безопасности продукции и предотвращения травм

Цели: Определить возрастные механизмы электротравмы у детей, изучить правила безопасности продукции, касающиеся основных источников опасности поражения электрическим током, и оценить адекватность текущих стратегий профилактики.

Дизайн: Серия случаев 144 детских и подростковых электрических травм у пациентов, которые наблюдались в специализированном ожоговом центре и больнице третичного уровня в период с 1970 по 1995 год, исследование отчетов об отзыве продукции Комиссии по безопасности потребительских товаров на предмет опасности поражения электрическим током в период с 1973 по 1995 год, а также обзор Национального электротехнического института. Код.

Полученные результаты: Восемьдесят шесть случаев поражения электрическим током произошли в результате воздействия низкого напряжения (<1000 В), и все они произошли в домашних условиях.У детей в возрасте 12 лет и младше электрические шнуры и удлинители бытовой техники стали причиной более 64 (63%) из 102 травм, в то время как розетки были причиной только 14 (15%) травм. Пятьдесят восемь случаев произошли в результате воздействия высокого напряжения, что составляет 38 (90%) из 42 травм у детей старше 12 лет. Федеральных правил безопасности для электрических шнуров не существует, хотя многие производители приняли добровольные стандарты. Из 383 потребительских товаров, определенных Комиссией по безопасности потребительских товаров как опасные для поражения электрическим током, 119 относятся к бытовым шнурам, удлинителям или праздничным светильникам.До расследования, проведенного Комиссией по безопасности потребительских товаров, в домашних хозяйствах США насчитывалось более 1,5 миллионов единиц продукции.

Выводы: Бытовые электрические шнуры представляют собой основную опасность поражения электрическим током для детей младше 12 лет, однако федеральных предписаний по безопасности не существует. Несмотря на добровольные стандарты, производители, не соблюдающие правила, могут ежегодно выпускать на рынок домашних хозяйств США огромное количество небезопасных шнуров.Преобразование существующих добровольных руководств по безопасности в стандарты, установленные федеральным законодательством, может быть наиболее эффективным вмешательством против педиатрических смертей от электрического тока.

Предотвращение поражения электрическим током | Факультет инженерии и естествознания

Распространенные опасности поражения электрическим током и меры, которые можно предотвратить

Основными опасностями, связанными с электричеством, являются поражение электрическим током и пожар. Поражение электрическим током происходит, когда тело становится частью электрической цепи, либо когда человек соприкасается с обоими проводами электрической цепи, одним проводом цепи под напряжением и землей, либо с металлической частью, которая находится под напряжением при контакте с электрический проводник.

Тяжесть и последствия поражения электрическим током зависят от ряда факторов, таких как путь через тело, сила тока, продолжительность воздействия, а также от того, влажная или сухая кожа. Вода является отличным проводником электричества, позволяя току легче течь во влажных условиях и через влажную кожу. Эффект от шока может варьироваться от легкого покалывания до сильных ожогов и остановки сердца. Таблица 10.1. показывает общую взаимосвязь между степенью травмы и величиной тока для 60-циклового пути от руки к ноге с длительностью разряда в одну секунду.Читая эту диаграмму, имейте в виду, что большинство электрических цепей могут обеспечить в нормальных условиях ток до 20 000 миллиампер.

Таблица 10.1 Реакции организма под действием электрического тока

Текущий

Реакция

1 миллиампер

Уровень восприятия

5 Миллиампер

Легкий фетр от ударов; не больно, но беспокоит

6-30 Миллиампер

Болезненный шок; диапазон «отпускания»

50-150 миллиампер

Сильная боль, остановка дыхания, сильное сокращение мышц

1000-4,300 Миллиампер

Фибрилляция желудочков

10,000+ миллиампер

Остановка сердца, тяжелые ожоги и вероятная смерть

Взято из Справочника по охране окружающей среды и безопасности Принстонского университета

Помимо опасности поражения электрическим током , искры от электрического оборудования могут служить источником воспламенения легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров или горючих материалов.

Отключение электроэнергии может создать опасные ситуации. Легковоспламеняющиеся или токсичные пары могут выделяться в виде химического нагрева при выходе из строя холодильника или морозильника. Вытяжные шкафы могут перестать работать, позволяя испарениям попадать в лабораторию. Если магнитные или механические мешалки не работают, безопасное смешивание реагентов может быть нарушено.

Поражение электрическим током

Поражение электрическим током — еще одна опасность, обычная для многих частей лабораторного оборудования. Любой элемент лабораторного оборудования с электрическим приводом, на который может пролиться химикат или вода, или проявлять признаки чрезмерного износа, следует использовать с осторожностью.

Поражение электрическим током происходит, когда электрическая цепь замыкается частью человеческого тела. Один из способов, которым это может произойти, — это прикосновение к металлической части оборудования, которое находится под напряжением в результате контакта с электрическим проводником. Степень поражения электрическим током зависит от следующих факторов:

 • Сумма тока (указана в виде списка выше)
 • Путь через тело
 • Продолжительность воздействия
 • Мокрая или сухая кожа

Пострадавший от поражения электрическим током может потерять сознание.Если пострадавший все еще находится в контакте с источником питания под напряжением, выключите источник питания или нажмите кнопку аварийного отключения питания, прежде чем оказывать помощь. Не прикасайтесь к тем, кто все еще находится в контакте с источником питания под напряжением, так как вы также можете получить удар электрическим током

После отключения питания окажите первую помощь и / или позвоните в Центр здоровья (7666).

Резистивный нагрев

Даже если человек пережил приступ шока, он может нанести немедленный и долгосрочный ущерб тканям, нервам и мышцам из-за тепла, выделяемого током, протекающим через тело.Вырабатываемое тепло является в основном резистивным нагревом, например, в нагревательных змеевиках небольшого обогревателя.

Масштаб последствий внешних электрических ожогов обычно очевиден сразу, но общий эффект внутренних ожогов может проявиться позже в виде потери важных функций организма из-за разрушения важных внутренних органов, включая участки нервной системы, которые особенно уязвим.

Если пострадавший получил ожоги резистивным нагревом; Вам следует применить «Набор для ожогов», а затем позвонить в Центр здоровья (7666).

Источники искрового зажигания
В большинстве лабораторных применений следует использовать асинхронные двигатели

вместо электродвигателей с последовательной обмоткой, которые генерируют искры от контактов угольных щеток. Крайне важно использовать неискрящие двигатели в частях оборудования, которые образуют значительное количество пара, например, в смесителях, испарителях или мешалках. Эквивалентное обычное оборудование или другие предметы, такие как пылесосы, дрели, дисковые пилы или другое силовое оборудование, не подходят для использования в лабораториях, где используются растворители.Воздуходувки, используемые в системах отвода дыма, должны иметь, по крайней мере, неискрящие лопасти вентилятора, но в критических ситуациях, когда выпускаются легко воспламеняющиеся пары, это может стоить дополнительных затрат на полностью взрывозащищенный вентиляторный блок.

Любое устройство, в котором электрическая цепь замыкается и размыкается, как в термостате, двухпозиционном переключателе или другом механизме управления, является потенциальным источником воспламенения горючих газов или паров. Особое внимание следует уделять устранению таких источников воспламенения в оборудовании, в котором могут скапливаться пары, как уже обсуждалось для холодильников и морозильников.Это также возможно в другом оборудовании, таком как блендеры, миксеры и печи, и использование таких устройств не должно быть разрешено с материалами, выделяющими потенциально воспламеняющиеся пары, или в непосредственной близости от них.

Искровое зажигание может вызвать электрический пожар в лаборатории. В таких случаях; необходимо эвакуировать лабораторию и позвонить в информационный центр (9988).

Профилактические меры и безопасная работа

Профилактические меры

Существуют различные способы защиты людей от опасностей, вызываемых электричеством, включая изоляцию, защиту, заземление и электрические защитные устройства.Пользователи лабораторий могут значительно снизить опасность поражения электрическим током, соблюдая некоторые основные меры предосторожности:

 • Проверяйте электропроводку оборудования перед каждым использованием. Немедленно замените поврежденные или изношенные электрические шнуры.
 • При каждом использовании электрического оборудования соблюдайте безопасные методы работы.
 • Знайте расположение и порядок работы с выключателями и / или панелями автоматических выключателей. Используйте эти устройства для отключения оборудования в случае пожара или поражения электрическим током.
 • Ограничьте использование удлинителей. Используйте только для временных операций и только на короткие периоды времени. Во всех остальных случаях потребуйте установку новой электрической розетки.
 • Адаптеры с несколькими вилками должны иметь автоматические выключатели или предохранители.
 • Поместите оголенные электрические проводники (например, те, которые иногда используются в устройствах для электрофореза) за экранами.
 • Сведите к минимуму вероятность попадания воды или химических веществ на электрическое оборудование или рядом с ним.

Изоляция

 • Все электрические шнуры должны иметь достаточную изоляцию для предотвращения прямого контакта с проводами. В лаборатории особенно важно проверять все шнуры перед каждым использованием, поскольку коррозионные химикаты или растворители могут разрушить изоляцию.
 • Поврежденные шнуры следует немедленно отремонтировать или вывести из эксплуатации, особенно во влажных средах, таких как холодные комнаты и рядом с водяными банями.

Любое из следующих обстоятельств требует, чтобы пользователь немедленно вынул оборудование из эксплуатации:

 • Испытывает удары, даже легкие, при контакте
 • Ненормальное тепловыделение
 • Дуга, искрение или дым от оборудования

Пользователи лаборатории должны пометить оборудование как «Не использовать» и должны организовать ремонт оборудования либо через производителя оборудования, либо через поддержку своего отдела, в зависимости от ситуации.

Охрана

Токоведущие части электрического оборудования, работающего под напряжением 50 В и более (например, устройства для электрофореза), должны быть защищены от случайного контакта. Экраны из оргстекла могут использоваться для защиты от открытых токоведущих частей. На рисунке 10.1.a показан предохранитель, используемый в университете Сабанджи.

Рисунок 10.1 Предохранитель и двухконтактная вилка

Заземление

В лаборатории следует использовать только оборудование с двухштырьковыми вилками.Два штыря (рисунок 10.1.b) обеспечивают путь к земле для внутренних электрических коротких замыканий, тем самым защищая пользователя от потенциального поражения электрическим током.

Защита цепи Устройства

Устройства защиты цепей

предназначены для автоматического ограничения или отключения электрического тока в случае замыкания на землю, перегрузки или короткого замыкания в системе электропроводки. Предохранители и автоматические выключатели предотвращают перегрев проводов и компонентов, который в противном случае может создать опасность возгорания.Они отключают цепь при ее перегрузке. Эта защита от перегрузки очень полезна для оборудования, которое остается включенным на длительное время, такого как мешалки, вакуумные насосы, сушильные шкафы, вариаки и другое электрическое оборудование.

Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, предназначен для отключения электроэнергии при обнаружении замыкания на землю, защищая пользователя от потенциального поражения электрическим током. GFCI особенно полезен возле раковин и влажных мест. Поскольку GFCI могут вызвать неожиданное отключение оборудования, они могут не подходить для определенного устройства.Портативные адаптеры GFCI (имеющиеся в большинстве каталогов средств безопасности) можно использовать с розетками, не имеющими отношения к GFCI.

Двигатели

В лабораториях, где используются летучие легковоспламеняющиеся материалы, электрическое оборудование с приводом от двигателя должно быть оборудовано искробезопасными асинхронными двигателями или пневмодвигателями. Эти двигатели должны соответствовать требованиям к взрывобезопасности согласно Турецкому стандарту электробезопасности. Многие мешалки, вариаторы, выпускные планки, печи, нагревательные ленты, нагревательные плиты и тепловые пушки не соответствуют требованиям этих норм.

Избегайте двигателей с последовательной обмоткой, которые обычно используются в некоторых вакуумных насосах, роторных испарителях и мешалках. Двигатели с последовательной обмоткой также обычно используются в бытовых приборах, таких как блендеры, миксеры, пылесосы и дрели. Эти устройства не следует использовать, если воспламеняющиеся пары не контролируются надлежащим образом.

Несмотря на то, что некоторые новые элементы оборудования оснащены безыскровыми асинхронными двигателями, двухпозиционные переключатели и регуляторы скорости могут создавать искру при регулировке из-за наличия открытых контактов.Одно из решений — удалить все переключатели, расположенные на устройстве, и вставить переключатель на шнур рядом со штекером.

Методы безопасного труда

Следующие действия могут снизить риск травм или возгорания при работе с электрическим оборудованием:

 • Беречь от цепей под напряжением или под нагрузкой.
 • Источники электричества и открытые электрические цепи должны быть защищены.
 • Отключите устройство от источника питания на время обслуживания или ремонта устройства.
 • Отключите источник питания перед обслуживанием или ремонтом электрооборудования.
 • При обращении с подключенным к розетке оборудованием руки или соприкасающиеся части должны быть сухими, а также надевать токонепроводящие перчатки и обувь с изолированной подошвой.
 • Если безопасно работать только одной рукой, держите другую руку подальше от любых токопроводящих материалов. Этот шаг уменьшает количество несчастных случаев, в результате которых через грудную полость проходит ток.
 • Использование электрического оборудования в холодильных камерах должно быть сведено к минимуму из-за проблем с конденсацией. Если использование таких участков обязательно, оборудование необходимо закрепить на стене или вертикальной панели.
 • Если устройство взаимодействует с водой или другими жидкими химическими веществами, оборудование должно быть отключено от сети с помощью главного выключателя или автоматического выключателя и отключено от сети.
 • При контакте человека с находящимся под напряжением электрическим током не прикасайтесь к оборудованию, источнику, шнуру или человеку.Отсоедините источник питания от автоматического выключателя или вытащите вилку с помощью кожаного ремня.

Ссылки и источники информации с соответствующих веб-сайтов и документации различных университетов, НПО и государственных учреждений, использованные при подготовке этого веб-сайта, приведены по ссылкам.

Незначительные поражения электрическим током и ожоги: симптомы, причины и лечение

Обзор поражения электрическим током

Поражение электрическим током происходит при контакте человека с источником электрической энергии.Электрическая энергия проходит через часть тела, вызывая шок. Воздействие электрической энергии может привести к отсутствию травм или к серьезным повреждениям или смерти.

Ожоги — наиболее частое поражение электрическим током.

Причины поражения электрическим током

Подростки и взрослые склонны к поражению высоким напряжением, вызванным опасными исследованиями и воздействием на работу. Около 1000 человек в Соединенных Штатах ежегодно умирают в результате поражения электрическим током. Большинство этих смертей связано с производственными травмами.

Многие переменные определяют, какие травмы могут произойти, если таковые имеются. Эти переменные включают тип тока (переменный или постоянный), величину тока (определяемую напряжением источника и сопротивлением задействованных тканей) и путь электричества через тело. Электричество низкого напряжения (менее 500 вольт) обычно не причиняет серьезных травм людям. Воздействие электричества высокого напряжения (более 500 вольт) может привести к серьезным повреждениям.

Если вы собираетесь помочь кому-то, кто пострадал от поражения электрическим током, вы должны быть очень осторожны, чтобы не стать второй жертвой аналогичного поражения электрическим током.Если высоковольтная линия упала на землю, это может означать распространение тока по кончику линии. Лучше всего позвонить в службу 911. Электроэнергетическая компания будет уведомлена, чтобы можно было отключить электричество. У пострадавшего, упавшего с высоты или получившего сильное потрясение, вызвавшее множественные толчки, может быть серьезная травма шеи, и его нельзя перемещать без предварительной защиты шеи.

Дети не часто получают серьезные травмы от электричества. Они подвержены поражению электрическим током из-за низкого напряжения (110–220 вольт), характерного для обычного бытового тока.В одном исследовании у детей в возрасте 12 лет и младше электрические шнуры и удлинители бытовой техники стали причиной более 63% травм. Настенные розетки стали причиной 15% травм.

Признаки поражения электрическим током

У человека, пострадавшего от поражения электрическим током, может быть очень мало внешних признаков травмы или могут быть очевидные серьезные ожоги. У человека может быть остановка сердца.

 • Ожоги обычно наиболее сильны в местах соприкосновения с источником электрического тока и землей.Руки, пятки и голова — общие точки соприкосновения.
 • Помимо ожогов, возможны и другие травмы, если человека выбросило подальше от источника электрического тока путем сильного мышечного сокращения. Следует учитывать возможность травмы позвоночника. У человека могут быть внутренние травмы, особенно если он испытывает одышку, боль в груди или боль в животе.
 • Боль в руке или ноге или деформация части тела могут указывать на возможный перелом кости в результате поражения электрическим током.
 • У детей типичный электрический ожог рта от укуса электрического шнура проявляется в виде ожога на губе. Эта область имеет красный или темный, обугленный вид.

Когда обращаться за медицинской помощью

При высоковольтном разряде обратитесь за помощью в отделение неотложной помощи больницы. После разряда низкого напряжения вызовите врача по следующим причинам:

 • Прошло более 5 лет с момента последней ревакцинации от столбняка
 • Ожоги, которые плохо заживают
 • Ожоги с нарастающим покраснением, болезненностью или выделением дренажа
 • Любое поражение электрическим током беременной женщины

Человека, пораженного высоким напряжением (500 вольт и более), следует осмотреть в отделении неотложной помощи.Может быть целесообразно получить догоспитальную помощь, обычно по телефону 911. После электрошока, вызванного низким напряжением, обратитесь в отделение неотложной помощи по следующим вопросам:

 • Любой заметный ожог кожи
 • Любой период потери сознания
 • Любой онемение, покалывание, паралич, проблемы со зрением, слухом или речью
 • Путаница
 • Затрудненное дыхание
 • Судороги
 • Любое поражение электрическим током при беременности более 20 недель
 • Любые другие тревожные симптомы

Обследования и анализы

В отделении неотложной помощи врач прежде всего должен определить, существует ли существенная невидимая травма.Электричество может привести к травмам мышц, сердца или головного мозга, а также к травмам и костям или другим органам в результате попадания электрического тока.

Врач может назначить различные анализы в зависимости от истории болезни и физического осмотра. Тесты могут включать в себя любое из следующего или ничего из следующего:

 • ЭКГ для проверки сердца
 • Общий анализ крови
 • Анализ крови или мочи или оба на мышечные ферменты (может указывать на значительное повреждение мышц)
 • Рентген для поиска переломов или вывихи, оба из которых могут быть вызваны почти электрическим током
 • Компьютерная томография

Лечение электрическим током Самостоятельный уход в домашних условиях

Кратковременные разряды низкого напряжения, которые не вызывают каких-либо симптомов, или ожоги кожи не требуют забота.В случае поражения электрическим током или поражения электрическим током, приведшего к ожогам, обратитесь за помощью в отделение неотложной помощи больницы. Врач должен оценить ожоги от электрического шнура до рта ребенка.

Лечение

Лечение зависит от тяжести ожогов или характера других обнаруженных травм.

 • Ожоги лечатся в зависимости от степени тяжести.
  • Легкие ожоги можно лечить с помощью местных мазей с антибиотиками и повязок.
  • Более серьезные ожоги могут потребовать хирургического вмешательства для очистки ран или даже пересадки кожи.
  • Сильные ожоги рук, ног или кистей рук могут потребовать хирургического вмешательства для удаления поврежденной мышцы или даже ампутации.
 • Другие травмы могут потребовать лечения.
  • При травмах глаза могут потребоваться обследование и лечение у офтальмолога, окулиста.
  • Сломанные кости требуют наложения шин, наложения гипса или хирургического вмешательства для стабилизации костей.
  • Внутренние травмы могут потребовать наблюдения или хирургического вмешательства.

Дальнейшие действия по предотвращению

Действия по предотвращению поражения электрическим током в первую очередь зависят от возраста вовлеченных людей.

 • Дети младше 12 лет чаще всего получают электротравмы из-за шнуров питания. Осмотрите свои шнуры питания и удлинители. Замените все шнуры с поврежденной или потрескавшейся наружной обшивкой, а также шнур с оголенным проводом.
  • Не позволяйте детям играть с электрическим шнуром.
  • Ограничьте использование удлинителей и убедитесь, что шнур рассчитан на ток (измеряется в амперах), который потребляется устройством, на которое подается питание.
  • Используйте крышки розеток, чтобы защитить младенцев от использования электрических розеток.
  • Обновить старые незаземленные электрические розетки до заземленных (трехконтактных) систем. Замените выходы возле любой воды (раковина, ванна) на выходы с предохранителями (GFCI).
 • У детей старше 12 лет большинство электротравм возникает в результате исследования и деятельности вокруг мощных систем. Объясните детям-подросткам, что им не следует взбираться на вышки, играть возле трансформаторных систем, исследовать рельсы электрифицированных поездов или другие электрические системы.
 • Здравый смысл у взрослых помогает снизить риск поражения электрическим током.Люди, работающие с электричеством, должны всегда проверять, что питание отключено, прежде чем работать с электрическими системами. Избегайте использования любых электрических устройств рядом с водой. Будьте осторожны, не стойте в воде при работе с электричеством.
 • Соблюдайте осторожность, находясь на открытом воздухе во время грозы с грозой. Защитите себя от ударов молнии, укрывшись в прочном здании или пригнувшись, подальше от деревьев и металлических предметов, если вас поймают на открытом воздухе.

Outlook

Восстановление после поражения электрическим током зависит от характера и тяжести травм.Процент обожженной поверхности тела является наиболее важным фактором, влияющим на прогноз.

Если человек, получивший удар электрическим током, не страдает немедленной остановкой сердца и не получит серьезных ожогов, он, скорее всего, выживет.

Инфекция — самая частая причина смерти людей, госпитализированных в результате поражения электрическим током.

Электрическое повреждение головного мозга может привести к необратимым эпилептическим припадкам, депрессии, тревоге или другим изменениям личности.

Мультимедиа

Медиа-файл 1: поражение электрическим током, контактная травма руки. Фотография Тимоти Г. Прайса, доктора медицины.

Медиа-файл 2: Ожоги электрическим током из-за протекания тока через очки в металлической оправе. Фотография Тимоти Г. Прайса, доктора медицины.

Медиа-файл 3: поражение стопы электрическим током. Фотография любезно предоставлена ​​доктором медицины Уильямом Смоком.

Медиа-файл 4: поражение руки электрическим током. Фотография любезно предоставлена ​​доктором медицины Уильямом Смоком.

Синонимы и ключевые слова

поражение электрическим током, поражение электрическим током, электрический ожог, поражение высоким напряжением

Удар электрическим током — канал улучшения здоровья

Человеческое тело проводит электричество. Если какая-либо часть тела получит удар электрическим током, электричество будет проходить через ткани без каких-либо препятствий.

В зависимости от продолжительности и силы шока травмы могут включать:

 • Ожоги кожи
 • Ожоги внутренних тканей
 • Электрические помехи или повреждение (или оба) сердца, которые могут вызвать остановку сердца или бить беспорядочно.
Всегда отключайте источник питания, прежде чем пытаться помочь пострадавшему от поражения электрическим током.

Симптомы поражения электрическим током

Типичные симптомы поражения электрическим током включают:
 • Потеря сознания
 • Затруднения с дыханием или его полное отсутствие
 • Слабый, неустойчивый пульс или его отсутствие вообще
 • Ожоги, особенно ожоги на входе и выходе (где электричество входило и выходило из тела)
 • Внезапная остановка сердца.
Иногда жертвы поражения электрическим током могут выглядеть невредимыми, но с ними все же следует обращаться как с жертвами поражения электрическим током.Некоторые травмы и дальнейшие осложнения могут быть еще не очевидны. После любого поражения электрическим током важно пройти обследование в больнице.

Причины поражения электрическим током

Некоторые из причин поражения электрическим током включают:
 • Неисправные приборы
 • Поврежденные или изношенные шнуры или удлинители
 • Электрические приборы, контактирующие с водой
 • Неправильная или изношенная бытовая электропроводка
 • Неисправные линии электропередач
 • Удар молнии.

Как помочь пострадавшему от поражения электрическим током

Первое, что вы должны сделать, это отключить питание.Даже не трогайте пострадавшего, пока не убедитесь, что питание отключено. Будьте особенно осторожны во влажных помещениях, например в ванных комнатах, так как вода проводит электричество. Для полной уверенности может быть безопаснее отключить подачу электричества в здание.

Первая помощь при поражении электрическим током включает:

 • Проверка реакции и дыхания человека. Может потребоваться начало сердечно-легочной реанимации (СЛР).
 • Позвоните в скорую помощь по телефону Triple Zero (000). Если вы не уверены в методах реанимации, дозвонщик скорой помощи даст вам простые инструкции по телефону, чтобы вы могли увеличить шансы человека на выживание, пока не приедет скорая помощь.
 • Если их дыхание ровное и они отзывчивы, займитесь их травмами. Охладите ожоги прохладной проточной водой в течение 20 минут и накройте непрозрачной повязкой, если таковая имеется. Простая пищевая пленка, которую можно найти на большинстве кухонь, очень подходит для прикрытия ожогов, если она не наложена плотно.Никогда не наносите мази или масла на ожоги. Если человек упал с высоты, постарайтесь не перемещать его без надобности, если у него есть травмы позвоночника. Перемещайте их только в том случае, если есть вероятность дальнейшей опасности со стороны окружающей среды (например, падающих предметов).
 • Говорите с человеком спокойно и обнадеживающе.

Линии электропередач обрываются

Иногда линии электропередач обрываются в автомобильных авариях. Линии электропередач могут нависать над автомобилями Шины действуют как изоляция, поэтому убедите всех, кто находится в машине, оставаться там, где они будут защищены от поражения электрическим током.Не приближайтесь к месту происшествия до тех пор, пока соответствующие власти не объявят его безопасным. Отойдите подальше и постарайтесь убедить посторонних держаться на расстоянии не менее шести метров.

Даже если линии или провода не двигаются, они могут оставаться под напряжением. Со всеми проводами следует обращаться так, как если бы они были под напряжением. Если человек вынужден выйти из автомобиля из-за опасности, например возгорания, попросите его держать ноги близко друг к другу и прыгать, а не ходить. Это может снизить вероятность поражения электрическим током, если провода находятся на земле.Рекомендуйте это действие только в том случае, если человек определенно не может оставаться в автомобиле.

Советы по безопасности дома

Вы можете снизить риск поражения электрическим током в своем доме, приняв несколько мер предосторожности, в том числе:
 • Всегда нанимайте лицензированного электрика для выполнения всех электромонтажных работ.
 • Не используйте удлинители или приспособления, если шнуры повреждены или изношены.
 • Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур — вместо этого потяните за вилку.
 • Держите электроприборы вдали от влажных помещений.
 • Поручите электрику установить предохранительные выключатели.
 • Купить переносные силовые щиты со встроенными выключателями безопасности.
 • Вставляйте предохранительные вилки в неиспользуемые розетки, чтобы дети не вставляли в них какие-либо предметы.

Как работает предохранительный выключатель

Предохранительный выключатель или устройство остаточного тока спроектировано для спасения жизней за счет контроля потока мощности и обеспечения равномерного потока. Это отличается от автоматического выключателя, который предназначен для защиты бытовой электропроводки от скачков напряжения.

Защитный выключатель предназначен для отключения источника питания в случае протекания тока на землю. Он может обеспечить защиту от опасного поражения электрическим током в ситуациях, когда человек соприкасается с электрической цепью, находящейся под напряжением, и обеспечивает путь к земле. Типичные примеры этого — использование неисправных электрических проводов и неисправных приборов. Эти переключатели срабатывают за одну тридцать тысячную долю секунды.

Куда обратиться за помощью

 • В экстренных случаях звоните по тройному нулю (000)

Что следует помнить

 • Тело человека проводит электричество.
 • Отключите питание, прежде чем пытаться помочь человеку, пострадавшему от поражения электрическим током.
 • Будьте особенно осторожны во влажных помещениях и около вышедших из строя линий электропередач.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.